FeelGoodTrophy

GDPR & Privacy

Wij respecteren jouw rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we uit hoe we jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

 • FeelGoodTrophy.com verwerkt jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord "we" om te verwijzen naar FeelGoodTrophy.com .
 • FeelGoodTrophy.com  is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Wanneer verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

 • We verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens als je één van onze diensten of producten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen jouw persoonsgegevens ook verwerken als je een algemene vraag aan ons stelt.
 • Het is ook mogelijk dat een decreet een regeling uitwerkt waarbij we jou een nadeel toekennen zonder dat je daarvoor zelf actie onderneemt. We moeten jouw persoonsgegevens dan verwerken om na te gaan of wij jou een nadeel, zoals een boete, moeten opleggen.

Welke gegevens verwerken we over jou?

 • We verwerken jouw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die jou identificeren of die een band leggen met jou als natuurlijke persoon.
 • Welke gegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten en producten die we aanbieden en verlenen.

Hoe verzamelen en verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verkrijgen jouw persoonsgegevens op twee manieren:

 1. we kunnen gegevens rechtstreeks bij jou opvragen in een formulier
 2. (of) in documenten die je bij een formulier moet voegen.

Waarvoor verwerken we jouw persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die je bij ons aanvraagt, of als we jou een voor- of een nadeel moeten toekennen zonder dat je daarvoor actie onderneemt.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

 • We verwerken jouw persoonsgegevens voor onze taken van algemeen belang.
 • Het is mogelijk dat we gegevens verwerken als die verwerking voortvloeit uit een contract dat je gesloten hebt, of als wij er een gerechtvaardigd belang voor hebben.

 

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we jouw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten en producten te verlenen. We bewaren jouw gegevens dus zolang jij gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we jouw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten of verschuldigde bedragen moeten invorderen. Die periode bedraagt 10 jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Bij de bewaring maken we een onderscheid tussen de periode waarin jouw dossier actief is en de periode waarin het passief wordt. Jouw dossier is actief zolang je van de verleende dienst gebruik maakt.

 

Delen we jouw persoonsgegevens mee aan anderen?

 • Jouw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.
 • Het is mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden, die jouw gegevens verwerken. We bezorgen jouw gegevens aan die verwerkers, zodat ze de dienst in kwestie kunnen verlenen. We oefenen daar op elk moment controle op uit.
 • Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om jouw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken.

Worden jouw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven jouw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).

Wat zijn jouw rechten?

 • Als we jouw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kun je je op elk moment verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens. We wegen dan af of jouw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we jouw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om jou de dienst of het voordeel waar je aanspraak op maakt, te verlenen.
 • Je kunt de gegevens die we over jou verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Je kunt daarvoor contact opnemen met ons via het contacformulier.  We vragen dan een bewijs van jouw identiteit zodat jouw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

 

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website